Информация за математическо състезание „Питагор“ – 14.05.2017 г.

РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас през учебната 2016/2017 година

Този регламент е разработен въз основа на Заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката съгласно Приложение № 1 (Изисквания за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2016/2017 година) и Приложение № 3 (График за провеждане на националните състезания през учебната 2016/2017 година).

Целите на това състезание са насочени към своевременното откриване на математическите способности и заложби на учениците от IV клас, както и за тяхното насърчаване, бъдещо развитие и творческа изява. Това може да се постигне чрез мотивиран процес на работа на учителите с учениците за постигане на траен интерес към математиката, както и възможност за изява на учениците по време на тяхното обучение.

Участници: В състезанието имат право да участват всички ученици от IV клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства през учебната 2016/2017 г.

Участието на учениците не е срещу заплащане на такса или дарение.

Организация: Състезанието се организира и провежда в един кръг на 14.05.2017 г. от 9:00 ч. съгласно Заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката Приложение № 3 (График за провеждане на националните състезания през учебната 2016/2017 година).

Организацията и провеждането на състезанието се осъществяват от експерта по математика в МОН, експертите по математика в РУО, от директорите на училищата, от училищните, областните комисии и националната комисия.

Всеки член на училищните, на областните и на националната комисия удостоверяват с декларация отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за обективно оценяване и за неразпространение на информация, свързана със състезанието.

Състав на Националната комисия: В Националната комисия участват учители от математическите гимназии от страната, които министърът на образованието и науката определя със заповед за всяка учебна година.

Задължения на Националната комисия:

– изготвя регламента за организиране и провеждане на състезанието по математика;

– изготвя темата, задачите и критериите за оценяване в съответствие с регламента на състезанието.

Координацията на дейностите на Националната комисия се осъществява от експерта по математика в МОН.

Времетраенето на състезанието е 120 минути и е анонимно.

Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание.

Максималният брой точки е 100. Регламентът на оценяване е следният: за верен отговор от първа до десета задача се дават по 5 точки, а за грешен и непосочен отговор — 0 точки. За верен отговор от единадесета до петнадесета задача се дават по 6 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки. Шестнадесетата и седемнадесетата задача при вярно и пълно описание на решението се оценяват с 10 точки.

Националната комисия изготвя тема от 17 задачи, от които:

  • 10 задачи с избираем отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна подготовка и се оценяват с по 5 точки всяка;
  • 5 задачи с кратък свободен отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват с по 6 точки всяка;
  • 2 задачи с разширен отговор, като от учениците се изисква да представят подробно и обосновано решението на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка.

По време на състезанието ученикът не може да използва калкулатори, мобилни техника, други технически средства или математическа литература.

Чернови не се разглеждат, проверяват и оценяват.

Началникът на РУО определя:

– Областна комисия за организацията и провеждането на състезанието;

– Училищата домакини (математическите гимназии) и квесторите. Квесторите не са учители по математика и са по 1 учител от училището домакин и по 1 учител от другите училища (за всяка зала);

– Областна комисия по засекретяване и разсекретяване на писмените работи на учениците;

– Областна комисия за проверка и оценяване на писмените работи.

Областните комисии изпълняват задълженията си в съответствие с указанията на Националната комисия.

Всяка писмена работа се оценява от двама проверители независимо един от друг и окончателната оценка е средноаритметично от оценките на двамата проверители. Проверителите са по 1 учител от математическа гимназия и по 1 учител от други училища.

В срок до 10 работни дни от състезателния ден областните комисии изготвят:

– Справка (по образец от МОН на електронен носител) за броя на оценителите и за броя работи, проверени и оценени от всеки член на областната комисия, която се изпраща на хартиен носител и по електронен път на експерта по математика в РУО и МОН.

– Протокол с резултатите на учениците – съдържа имената на учениците, училището, населеното място, областта, фиктивния номер и брой точки.

Протоколът и справката се заверяват с подпис и печат от директора на училището, който в двудневен срок ги изпраща на началника на РУО и МОН.

Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник по ред, определен от началника на РУО в срок до 3 дни от обявяване на резултатите. Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят.

Материалите от състезанието се съхраняват от училищата домакини за срок от една година.