5.05.2017г. Стартиране на процеса на самооценяване

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до педагозите в СУ „Св. Паисий Хилендарски гр. Кресна, родителите и учениците във връзка с Наредба №16/08.12.2016г. за управление на качеството

Уважаеми педагози, родители и ученици,

СУ „Св. Паисий Хилендарски гр. Кресна в своята повече от 90-годишна история се е развивало като училище, за което качеството на предоставяната образователна услуга винаги е стояло на първо място. От м.декември 2016г. вече има и нормативна уредба на този процес, според която управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата. Основните цели на управлението на качеството са: повишаване на качеството на предоставяното образование, подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати и организационно развитие на училището. В духа на принципите за прозрачност, ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса, училището започва да публикува на своята интернет страница цялата информация по въвеждане на Вътрешна система за управление на качеството на образованието:

 WWW.SOUKRESNA.COM > ПОРТАЛ > САМООЦЕНЯВАНЕ

Оценяването в процеса на управлението на качеството ще се извършва чрез самооценяване на всеки две години и инспектиране на всеки четири години. Първото самооценяване по новата наредба ще се извърши за учебните 2016/17 и 2017/18 години. Самооценяването се извършва в областите: управление на училището и образователен процес. Участници в процеса на самооценяването са учениците, учителите, директорът, другите педагогически специалисти и родителите. Самооценяването се извършва от работна група, която предлага дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяването на качеството на предоставяното образование в училището, провежда самооценяването, предлага мерки за внасяне на подобрения в работата на училището за повишаване на качеството и изготвя доклад за самооценяването. Задължителен инструмент в процеса на самооценяване е организирането на редовно анкетно проучване на мнението на родителите и учениците за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на училището. Във връзка с това, Ви съобщаваме, че в началото и в края на всяка учебна година ще се обръщаме към Вас с  молба, обективно и отговорно да формулирате съответно Вашите очаквания и Вашите оценки за предлаганото образование в СУ „Св. Паисий Хилендарски гр. Кресна. Ние ще разчитаме на Вашето сътрудничество, в името на просперитета на училището и на Вашите деца.