ТВОЯТ ЧАС 2017-2018

От 19.06.2017 г. електронната платформа за обществен мониторинг по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ТВОЯТ ЧАС – Фаза І“ е отворена за публикуване на извънкласни дейности за следващата 2017/2018 учебна година.

Посетете обновения сайт на Проект „Твоят час“ СУ Кресна, за да получите повече информация и да попълните формуляра за дейности за 2017-2018 уч. година ТУК