Актуализиран Правилник за дейността на училището

Комисията за изготвяне на Правилника за дейността на училището за 2017-2018г. предлага на вниманието на учителите изцяло преработен и актуализиран ПДУ съгласно новите моменти в следните нормативни актове:
– ЗАКОН за предучилищното и училищното образование;
– Наредба №8 /11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;
– Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
– Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
– Наредба за приобщаващото образование;

Новите акценти, отразени в актуализирания ПДУ за 2017-2018г. са свързани с:
– Организирането на мероприятия и посещения;
– Оценяване на учениците и въвеждане на система от символи на качествени показатели за оценяване на учениците от I и II клас;
– Подкрепата на личностното развитие на учениците;
– Повишаване на квалификацията и кариерно развитие;

Актуализираният ПДУ е изпратен на всички учители на служебните пощи в Office 365, за да се запознаят с него.

РАЗГЛЕДАЙ ТУК