1 милион евро за училището в Кресна!

С договор от 14.03.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), община Кресна ще получи финансиране от 1 889 290,79 лева (един милион осемстотин осемдесет и девет хиляди двеста и деветдесет лева и седемдесет и девет стотинки) за изпълнението на дейностите по вече одобрен проект № 01/07/2/0/00137 „Ремонт на сградата и прилежащото пространство в двора на средно общообразователно училище „Св.Паисий Хилендарски“, гр.Кресна.

Заслугата за тази изключително сериозна за мащабите на община Кресна инвестиция се дължи на неспиращите вече втора година усилия на кмета, г-н Николай Георгиев и неговият екип да търсят работещи възможности за общинско развитие. От общината подчертават и огромното значение на партньорството с консултантите от ДЗЗД Кресна Про, което доведе до успешен завършек разработването на финансирания от ДФЗ проект за подобряване на средата на обитание на учениците от СУ „Св.Паисий Хилендарски“.

Финансираният проект предвижда цялостна реорганизация на двора на училището и изграждане на множество спортни площадки и съоръжения с модерни гимнастически уреди, включително трибуни за зрители, за да могат учениците да водят пълноценен учебен процес и да развиват в максимално добри условия своята двигателна култура.

Сградата на училището, която не е ремонтирана от неговото създаване през 1977 г., ще претърпи основна реконструкция, модернизация и цялостно саниране, за да бъдат постигнати най-високите европейски стандарти за енергоефективност и функционалност на средата за обучение и отдих на учениците. Всички класни стаи ще бъдат основно „изтърбушени“, за да се появят на тяхно място изпълнени със съвременни материали, изключително функционални и отговарящи на съвременните изисквания класни стаи за провеждане на пълноценен образователен процес, сравним единствено с най-високите стандарти за образователна среда в ЕС.

Успешната реализация на проекта ще има огромно значение за задържането на младите хора и превръщането на средищното училище „Св.Паисий Хилендарски“ в истински модерен център за образование и развитие, а поетапното изпълнение на дейностите и завършването на цялостната реконструкция и модернизация ще дадат на Кресна увереността, че притежава една от най-модерните образователни институции в Благоевградска област.