План за работа на училището през учебната 2020- 2021 година в условията на COVID- 19

План за работа на училището през учебната 2020- 2021 година в условията на COVID- 19

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет