„Съхраняване на защитените зони в страната ни и традиционния поминък“ с ученици от гимназиалните класове

На 27.03.2023г. Българско екологично дружество представи темата „Насърчаване на спорадична паша в рамките на защитена зона BG0000366 – Кресна – Илинденци“ пред ученици от 10., 11. и 12. клас.  Завръщането към традиционния поминък е завръщане към корените ни и към самите нас. Родината е там, където хлябът е най-вкусен, почвата – най-плодородна, а чувствата – най-силни.
С много емоции премина и вчерашното събитие в гр. Кресна, което събра на едно място множество млади хора, обичащи и вярващи в България. Бяха обсъдени начини за съхраняване на защитените зони в страната ни и традиционния поминък.
Събитието е част от проект BG16M1OP002-3.021-0004-C01 Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри “Площ“, „Структура и функция“ и „Бъдещи перспективи“ и природно местообитание 5210 по параметри „Площ“ и “Бъдещи перспективи“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г.