Попълване на незаети места след четвърти етап на класиране

Определяне на реда и условията за попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране на учениците според бала по низходящ ред. 

Незаети места – 3 броя.