For open future school

Проект „For open future school“

Еразъм + 2017-1-RО01-KA219-037255_2


Посещение на екип от България в Кастро Марим от 12. 11.2018г до 16.11.2018г.

 


Съвместни дейности по Еразъм+ с гостуващи учители и ученици от Румъния, Португалия и Турция

В периода от 23 до 27 април в нашето училище гостуваха учители и ученици от Румъния, Португалия и Турция по Проект Еразъм + 2017-1-RО01-KA219-037255_2. Изпълнени бяха заложените дейности, включващи теми свързани с биоразнообразието и опазването на околната среда. В дейностите се включиха всички гостуващи учители и ученици от Румъния, Португалия и Турция и бе изработена съвместна презентация. Също така бяха посетени обекти, свързани с биоразнообразието и опазването на околната среда. В галерията по долу може да разгледате снимки от събитията.

Ден 1. Посещение на Националния исторически музей в София с нашите гости от Португалия и Турция по Проект Еразъм + 2017-1-RО01-KA219-037255_2.
Day 1. Visiting National museum of history in Sofia with our guests from Portugal and Turkey on Programme Erasmus+ 2017-1-RО01-KA219-037255_2.

Ден 2. Добре дошли в нашето училище. Приветствие от директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски гр. Кресна г-жа Златка Яневска и кмета на Община Кресна г-н Николай Георгиев към гостите от Румъния, Португалия и Турция. Училищна презентация. Разглеждане на училището. Срещи между нашите ученици и учители и гостуващите ученици и учители. Биоразнообразието в региона – интерактивен урок.
Day 2 Welcome to our school. Greetings from the Headmaster of High School „Sv. Paisiy Hilendarski“ Mrs. Zlatka Yanevska and the Mayor of the Kresna Municipality Mr. Nikolay Georgiev to our guests from Romania, Portugal and Turkey. School presentation. Having a look at the school. Meeting our students and teachers. Biodiversity in the region – an interactive lesson.

Ден 2. Разходка по пътя на пеперудите в Село Яворница. Интерактивни дейности и игри, свързани с биоразнообразието и защитата на природата със Sofia Kostadinova-Ilkova
Day 2. Hiking on the Path of the butterflies at the Village of Yavornitsa. Interactive activities and games about biodiversity and protecting nature with Sofia Kostadinova-Ilkova

Ден 2. Разходка по пътя на пеперудите в село Яворница. Интерактивни дейности и игри, свързани с биоразнообразието и защитата на природата със Sofia Kostadinova-Ilkova
Day 2. Hiking on the Path of the butterflies at the Village of Yavornitsa. Interactive activities and games about biodiversity and protecting nature with Sofia Kostadinova-Ilkova

Ден 2. Училищно тържество, подготвено със старание за запознаване на гостите с фолклора на България.
Day 2. A school feast, prepared to present our guests Bulgarian folklore.

Ден 2. Училищно тържество, подготвено със старание за запознаване на гостите с фолклора на България.
Day 2. A school feast prepared to present our guests Bulgarian folklore.

Ден 3. Посещение в училището. Интерактивен урок за замърсяването. Интерактивна дейност – създаване на презентация от учениците чрез PowerPoint. Връчване на сертификатите на участниците. Пътуване до Рилския манастир
Day 3. Coming to the school. Interactive lesson about Pollution. Research. Interactive activity – creating a presentation using Power point or another tool to present the results of the research. Handing out the certificates to the participants. Trip to the Rila Monastery.

Ден 4. Посещение на Сандански, Благоевград и посещение на сградата на Община Кресна по покана на кмета г-н Николай Георгиев


Дейност по проект „For open future school“

по Еразъм+ през месец ноември 2017г.

 


Дейност по проекта през октомври 2017

Беше проведен урок на тема „Моята планета е зелена”. След това учениците от 8 клас изработиха постери с мото на тема, свързана с опазване на околната среда.

 


Дейност по проекта през месец септември 2017

През месец септември стартира първата дейност на нашите ученици, които участват в проекта, а именно изработване на лого на проекта. Ученици от 6, 7 и 8 клас взеха участие в тази първа дейност. След гласуване на специално жури в състав: учителите от екипа по проекта и представители на учениците, бяха избрани три проектни предложения за лого, които да участват във финалното  гласуване в Румъния.


На 1.09.2017 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна започна работа по нов международен проект „For open future school“ по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища, договор № 2017-1-RО01-KA219-037255_2. Цялата дейност по кандидатстване, подготовка на документацията и кореспонденция с училищата, партньори по проекта и Центъра за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР) е в резултат на усилията на г-жа Кръстенка Иванова – Старши учител по Английски език в училището. Целта на проекта е подпомагане на ученици, застрашени от отпадане от училище чрез включване в различни дейности. Координатор на проекта е училище „Адмирал Йоан Мургеску“ от Румъния. Участват и две училища от Португалия и от Турция. Предстои сформиране на екип за изпълнение на проектните дейности.

„Еразъм+“ e eвропейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014г. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ Тя е създадена, за да подкрепя дейностите в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор, като има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, насърчава заетостта и поставя акцент върху борбата с младежката безработица.
В България националната структура за управление на европейски образователни програми е Център за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР):
http://www.hrdc.bg