Административни услуги

Списък на административните услуги, предоставяни от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна


  1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища – СВАЛИ
  2. Валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. – СВАЛИ
  3. Издаване на диплома за средно образование – СВАЛИ
  4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – СВАЛИ
  5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – СВАЛИ
  6. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите – СВАЛИ
  7. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – СВАЛИ
  8. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – СВАЛИ
  9. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – СВАЛИ