Спечелен проект „Зелен оазис – класна стая на открито“ към МОСВ

С радост ви съобщaваме в Международния ден на биологичното разнообразие, че нашето училище спечели проект за изграждане на класна стая на открито към Министерството на околната среда и водите. Проектът „Зелен оазис – класна стая на открито“ е на стойност 7465 лв. В училището вече е сформиран екип за изпълнение и започна създаването на идеен проект.
Настоящият проект предвижда да се продължи традицията в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна да се работи с акцент върху екологичното възпитание. За реализацията на тази цел предвиждаме да подобрим околната среда в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна чрез почистване, озеленяване на парковото пространство, създаване на цветни алеи и създаване на класна стая на открито за провеждане на учебни часове за подобряване на екологично образование и монтиране на табла с екологична насоченост и биоразнообразието, които ще подпомагат учебния процес. С реализирането на тези основни цели ще се създадат условия за опазване на околната среда и повишаване на екологичната култура на учениците чрез създаване на навици на учениците да опазват околната среда чрез провеждане на учебни часове по предметите човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика и други.