Стартиране на дейностите по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Стойността на проекта е 151 123 000 лв.
Проекта е с продължителност 60 месеца, не по-късно от 31.12.2027 г.
Училището ни е одобрено за финансиране на дейности по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ и ще работи през следващите четири години за насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците и за трайното им приобщаване и подобряване на образователните им резултати. Проектът награжда дейностите на проектите „Подкрепа за успех“ и „Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП НОИР и осигурява възможност за продължаване на дейността на вече назначените педагогически специалисти и непедагогически персонал и в новия програмен период.
Предвижда се дейностите по проекта да се изпълняват 60 месеца, те са насочени към засилване на приобщаващия характер на училищната система с фокус върху учениците от уязвими групи, както и към намаляване на дела на преждевременно напусналите училище.
Друга цел е да се повиши мотивацията на учениците за учене и да се стимулират творческите им изяви. Предвиждат се и обучения за учители за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. Ще се организират обучения и на непедагогическите специалисти, вкл. образователни медиатори и социални работници.
В рамките на проекта е заложена и интензивна работа с родители за формиране на положителни нагласи към образованието. Допълнителна подкрепа ще получат и ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби.
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).