Образование за утрешния ден

През учебната 2019-2020г. СУ „Св. П. Хилендарски“ гр.Кресна се включи в Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците Read More …